Dane finansowe

W Międzynarodowych Targach Gdańskich rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

ROK 2017
Wartość przychodów 34.054.282 zł
Wartość EBITDA +6.295.855 zł

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
NIP 584 025 37 05, Regon 001363012
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 39.171.700, w pełni opłacony
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000038362