Regulamin Międzynarodowych Targów Gdańskich SA

REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółkę Akcyjną w Gdańsku, zwane w treści Regulaminem MTG.
1.2. Integralnymi częściami Regulaminu MTG są:
• Warunki Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej;
• Spis Grup Towarowych.
1.3. W targach mogą uczestniczyć podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym danej imprezy, określonym w Spisie Grup Towarowych.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. Zgłoszenie uczestnictwa
2.1.1. MTG wysyłają zaproszenie do uczestnictwa w targach na warunkach określonych w Regulaminie MTG dla uczestników targów. Regulamin i Formularze Zgłoszenia Uczestnictwa są dostępne na stronie www.amberexpo.pl w formie formularzy interaktywnych lub pdf.
2.1.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach należy dokonać poprzez jeden z wymienionych sposobów:
a. wypełnienie interaktywnego – elektronicznego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa;
b. przesłanie do siedziby MTG oryginału wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa lub przesłanie na adres e-mail MTG zeskanowanego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa poprawnie wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia. Przesłanie do MTG Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Targach oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2.1.3. Dokumenty określone w punkcie 2.1.2. należy nadsyłać do dnia określonego w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa jako terminu nadsyłania zgłoszeń.
2.1.4. Formularze Zgłoszenia Uczestnictwa nadesłane po dniu określonym jako termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa, będą rozpatrywane przez MTG w miarę posiadania wolnej powierzchni wystawienniczej.
2.1.5. Przyjęcie przez MTG Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Targach. MTG zastrzega sobie prawo przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu udziału w Targach do wezwania zgłaszającego do uzupełnienia Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa o jego brakujące elementy. MTG poinformują o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu umowy uczestnictwa, przesyłając zainteresowanym podmiotom Potwierdzenie Zgłoszenia Uczestnictwa, w którym określą wielkość i rodzaj przydzielonej powierzchni w hali lub sektorze otwartym. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa przez MTG, przy czym:
a. przy zgłoszeniu przez interaktywny – elektroniczny Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa – jest to dzień wysłania przez MTG na adres e-mail podmiotu zgłaszającego informacji potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia Uczestnictwa do realizacji;
b. przy zgłoszeniu w sposób o którym mowa w pkt. 2.1.2 lit. b jest to dzień wysłania pocztą przez MTG Potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Uczestnictwa.
2.1.6. MTG zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa w targach bez podania przyczyn.
2.1.7. MTG przydzielają powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia zamawiającego w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
2.1.8. MTG lokalizują Wystawców w obiektach własnych lub do których przysługuje im tytuł prawny, przy czym wybór obiektu jest sprawą organizatora i z tego tytułu Wystawcy roszczenia nie przysługują. MTG zastrzegają sobie również prawo do zmiany rodzaju i wielkości powierzchni wystawienniczej. Jeżeli wielkość, lokalizacja lub rodzaj powierzchni przyznanej przez MTG w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa różni się od zamówionej, umowa jest zawarta na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa.
W takim przypadku, gdy zamawiający nie akceptuje odmiennych warunków zaproponowanych przez MTG, winien takie oświadczenie złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa.
2.1.9. MTG zastrzegają sobie prawo do zmiany cen:
– w wysokości do 10% w przypadku uzasadnionego wzrostu kosztów powstałych z przyczyn niezależnych od MTG,
– w wysokości odpowiadającej zmianom w przepisach prawa w tym stosownych podatków, ceł itp.
2.1.10. MTG zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTG, z zastrzeżeniem że zwrot nadpłaty wynikającej z faktu przydzielenia innego rodzaju lub mniejszej powierzchni od pierwotnie przydzielonej nastąpi w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany.

2.2. Odwołanie uczestnictwa
2.2.1. Zgłaszający udział w targach może odwołać swoją ofertę uczestnictwa albo odstąpić od zawartej umowy, o której mowa w punkcie 2.1.5. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa w targach wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną nie uważa się formy elektronicznej i oświadczenia przesłanego faksem.
2.2.2. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w targach do 21 dni przed rozpoczęciem targów, powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% łącznej wartości netto zamówionych powierzchni i usług, określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa. Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za datę odwołania uczestnictwa w targach uważa się datę wpływu pisma (zawierającego oświadczenie o odstąpieniu) do MTG. MTG zastrzegają sobie prawo potrącenia opłaty manipulacyjnej z zaliczki wpłaconej zgodnie z zapisem 2.3.2.
2.2.3. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w targach w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem targów, powoduje obowiązek zapłaty 100% wartości brutto zamówionej powierzchni i usług określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa oraz innych zamówionych usług.

2.3. Warunki płatności
2.3.1. Ceny związane z uczestnictwem w targach ustalane są odrębnie dla poszczególnych targów i są określone w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa.
2.3.2. Środki finansowe z tytułu usług świadczonych przez MTG zgłaszający udział w targach zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy MTG w dwóch ratach:
• 50% wartości brutto pełnego zakresu usług ujętych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa (wartość umowy) oraz innych zamówionych usług w ciągu 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Uczestnictwa od MTG,
• pozostałe 50% nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia targów. Rozliczenie końcowe za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu targów. Jeżeli faktury na zaliczki nie obejmują całej ceny brutto usługi, MTG wystawi fakturę końcową w ciągu 7 dni od daty zakończenia targów.
2.3.3. Płatnikiem (adresatem) faktury jest podmiot zgłaszający udział w targach – zamawiający (tj. podmiot podpisujący Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa). Jeżeli zamawiający usługi targowe wskazuje przy wypełnianiu i podpisywaniu Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa jako płatnika osobę trzecią (osobę fizyczną albo prawną ), to wskazany płatnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu zobowiązań zamawiającego. Odpowiedzialność wskazanego płatnika i zamawiającego za zobowiązania wobec MTG jest solidarna.
2.3.4. W przypadku gdy uczestnikiem targów jest podmiot zagraniczny nie posiadający na terytorium Polski miejsca prowadzenie działalności gospodarczej (oddziału, zakładu, biura, przedstawicielstwa itp.) zobowiązany jest do podpisania i przesłania na adres MTG oświadczenia załączonego do Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa. W przypadku gdy powyższe oświadczenie nie zostanie przesłane MTG uzna, iż świadczone dla podmiotu zagranicznego usługi podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski i do wartości usług doliczy należny podatek VAT.
2.3.5. Niedokonanie którejkolwiek z wpłat, o których mowa w pkt.2.3.2 w terminach tam określonych uprawnia MTG do odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i żądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości netto zamówionych powierzchni i usług określonych
w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa. MTG zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wpłaconej zaliczki, o ile taka została uiszczona na rzecz MTG.

2.4. Forma uczestnictwa
2.4.1. Uczestnictwo w targach możliwe jest w formie uczestnictwa indywidualnego oraz w formie współuczestnictwa.
2.4.2. Zgłaszający uczestnictwo w targach podają, zgodnie z wymogami określonymi w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa dane dotyczące Wystawcy i Współwystawcy, a także dane dotyczące branży i oferty targowej/eksponatów (kody ze „Spisu Grup Towarowych”). Dane dotyczące firmy (nazwa i adres, oferta handlowa) zgłoszone przez Wystawcę oraz lokalizacja stoiska opublikowane zostaną przez MTG w katalogu targów.
2.4.3. W przypadku uczestnictwa indywidualnego stroną umowy z MTG jest podmiot (Wystawca), który we własnym imieniu i na własny rachunek zgłasza uczestnictwo w targach i zamawia powierzchnię wystawienniczą podpisując Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa.
2.4.4. Uczestnik indywidualny posiada, zgodnie z nomenklaturą stosowaną w statystyce targowej, status Wystawcy. Wystawca to podmiot biorący bezpośredni udział w targach i prezentujący na swoim stoisku, przy pomocy własnego personelu, własne towary i/lub usługi.
2.4.5. Wystawca za dodatkową opłatą ma prawo do zgłoszenia udziału w targach Współwystawców, za których działania odpowiada jak za własne. Zgoda MTG na uczestnictwo Współwystawcy będzie udzielana wnioskującym na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa Współwystawców. Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki Wystawcy, w zakresie wynikającym z wniesionej opłaty rejestracyjnej oraz prawo do zawierania innych umów związanych z uczestnictwem w targach we własnym imieniu i na własny rachunek. 2.4.6. Wystawca odpowiada solidarnie ze Współwystawcą za wszystkie zobowiązania wobec MTG powstałe w wyniku zawarcia tych umów.
2.4.7. Uczestnik targów nie jest uprawniony do oddawania stoiska innym podmiotom do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania bez pisemnej zgody MTG.

3. USŁUGI
3.1 Katalog, materiały promocyjno/informacyjne, reklama
3.1.1. MTG wydają:
a. katalog targowy zawierający dane dotyczące Wystawców, Współwystawców i ich oferty. Lista Wystawców i Współwystawców publikowana jest również w serwisie www.amberexpo.pl. Każdy Wystawca i Współwystawca ma obowiązek odpłatnego umieszczenia w katalogu wpisu zawierającego nazwę firmy wraz z adresem oraz informacji do stu słów maszynopisu w języku polskim i odpowiednio w języku angielskim w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia targów. Niedostarczenie do MTG informacji do katalogu nie zwalnia Wystawcy i Współwystawcy od obowiązku zapłaty za wpis, który zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa,
lub
b. inne materiały promocyjno-informacyjne wydawane na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa lub Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej.
3.1.2. Wystawca ma prawo do zamieszczenia dodatkowej reklamy w katalogu na warunkach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa. Warunkiem realizacji zamówienia na reklamę dodatkową w katalogu jest dostarczenie przez Wystawcę gotowego projektu reklamy w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia targów.
3.1.3. MTG nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam przekazywanych w celu umieszczenia w katalogu i na stronie internetowej targów, a także za błędy redakcyjne . MTG nie odpowiada za ewentualne szkody, które mogą wynikać z błędów i pominięć powstałych w katalogu targowym.
3.1.4. Każdy Wystawca i Współwystawca, którego wpis zamieszczony jest w spisie wystawców, otrzymuje jeden egzemplarz katalogu.
3.1.5. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na własnym stoisku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz pod warunkiem, że nie zakłóca to toku pracy innych uczestników targów.
3.1.6. Reklama poza stoiskiem Wystawcy, wymaga zgody MTG i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem i po wniesieniu dodatkowej opłaty.
3.1.7. Usługi reklamowe (np. wykonanie i ekspozycja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, emisja reklam w radiu targowym, emisja reklam na ekranach DS) należy zgłosić w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa.
3.1.8. Zabrania się bez uzgodnienia z MTG zawieszania i naklejania, a także przymocowywania w jakikolwiek inny sposób reklam, transparentów, dekoracji, itp. do konstrukcji hal (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb, posadzek itp.).
3.2. Pozostałe usługi targowe
MTG za dodatkową opłatą świadczą następujące usługi:
• organizacji imprez promocyjnych, w tym konferencji, prezentacji, szkoleń itp. tłumaczenie i powielanie materiałów promocyjnych;
• wypożyczania dodatkowego wyposażenia i mebli;
• podwieszania elementów do konstrukcji hali;
• projektowania i realizacji stoisk indywidualnych;
• plastyczne i graficzne;
• obsługi stoiska przez hostessę / tłumacza;
• sprzątania stoisk;
• montażu łączy internetowych i telefonicznych.

3.3. USŁUGI GASTRONOMICZNE
Na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO obowiązuje wyłączność firmy MMAWW Sp. z o.o. na obsługę gastronomiczną i cateringową. Obsługę uczestników targów, w szczególności obsługę wystawców, współwystawców, podwykonawców oraz uczestników towarzyszących targom konferencji, spotkań zapewnia restaurant & bar AMBER-SIDE. Zamówienia tel. + 48 501 744 096, e-mail: info@amberside.pl, www.amberside.pl

4. PROJEKT STOISKA I ZABUDOWA POWIERZCHNI
4.1. MTG świadczą usługi budowy i wyposażenia stoisk, zgodnie z Formularzem Zgłoszenia Uczestnictwa. Wystawca może zamówić powierzchnię zabudowaną wraz ze standardowym wyposażeniem lub tzw. powierzchnię modułową określoną w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa lub zlecić MTG realizację indywidualnego projektu i zabudowy stoiska. Wysokość zabudowy standardowej i stoisk modułowych wynosi 2,5 m. Elementy reklamowe i eksponaty własne Wystawcy, których wysokość przekracza 2,5 m wymagają indywidualnych uzgodnień i pisemnej zgody MTG.

4.2. Zmiany w indywidualnym projekcie stoiska można dokonać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem targów. Wszelkie zmiany dokonywane po tym terminie będą realizowane według kolejności ich zgłaszania i w miarę możliwości technicznych oraz za dodatkową opłatą.

4.3. Potwierdzeniem realizacji usługi zabudowy i wyposażenia stoiska jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy podpisany w trakcie targów przez przedstawiciela Wystawcy i MTG.

4.4. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub uszkodzenia zabudowy i wyposażenia i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska. Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokonuje komisja powołana przez MTG w obecności przedstawiciela Wystawcy lub przedsiębiorcy budującego stoisko.

4.5. W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej, budowę i wyposażenie stoiska Wystawca może wykonać samodzielnie lub zlecić innej firmie, za której działania odpowiada jak za własne, w szczególności zobowiązany jest do ponoszenia kosztów/opłat związanych z działaniami tych podmiotów,
a wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu (pkt.4). Przed przystąpieniem do wykonania stoiska Wystawca ma obowiązek nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem targów, chyba że Warunki Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej stanowią inaczej:
a. zgłosić na piśmie do MTG dane firmy wykonującej zabudowę stoiska oraz podać kontakt do kierownika budowy stoiska – na Formularzu Zgłoszenia Firmy Zabudowującej (dostępny w serwisie internetowym www.amberexpo.pl);
b. poinformować wykonawcę zabudowy o treści Regulaminu, w tym o zasadach prowadzenia prac na halach i terenie MTG;
c. dokonać z MTG pisemnego uzgodnienia projektów, o których mowa poniżej. Przedłożone do uzgodnienia projekty powinny być czytelne, zgodne z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także uwarunkowaniami technicznymi i przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi na halach i terenie MTG. Elementy stoiska powinny posiadać aktualne atesty lub protokoły zabezpieczenia, stwierdzające stopień trudnopalności zastosowanych materiałów, zgodnie z polskimi normami przeciwpożarowymi. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono Wystawcy i/lub Wykonawcy zabudowy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie.
Do uzgodnienia należy przedstawić projekty:
• zabudowy powierzchni (rzuty poziomy i pionowy, z określeniem wymiarów oraz wysokości stoiska, miejscem zamontowania nad kanałem medialnym tablicy rozdzielczej, miejscem instalacji nad kanałem medialnym wyprowadzenia wod.-kan.);
• instalacji elektrycznej (schemat jednokreskowy i pobór mocy, rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych i sprzętu teletechnicznego);
• instalacji wodno-kanalizacyjnej;
• projektu konstrukcji podwieszanych, uwzględniającego następujące informacje: rodzaj podwieszanej konstrukcji, gabaryty i całkowity ciężar konstrukcji, wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym, ilość potrzebnych linek, usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, mierzoną od posadzki wysokość, na której zawieszona zostanie konstrukcja.
d. uzgodnić harmonogram zabudowy stoiska, ze szczególnym uwzględnieniem terminu dostarczenia eksponatów wielkogabarytowych, gdy jeden z wymiarów eksponatu przekracza 2,0 m. Dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi 2,5 m. Elementy konstrukcyjne powyżej 2,5 m wymagają indywidualnych uzgodnień
i pisemnej zgody MTG.

4.6. Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu ma obowiązek zgłosić się do MTG (serwis techniczny wystawy) w celu sporządzenia Protokołu Przekazania/ Zdania powierzchni wystawienniczej.

4.7. Warunkiem rozpoczęcia zabudowy stoiska jest:
a. dokonanie przez Wystawcę wpłaty należności za uczestnictwo w targach, w tym należności o których mowa w pkt. 4.7 lit. d. i e. (przez Wystawcę lub Wykonawcę zabudowy).
b. okazanie uzgodnionych z MTG projektów zabudowy powierzchni, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i konstrukcji podwieszanych, o których mowa powyżej.
c. złożenie oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wykonania konstrukcji podwieszanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (wzór oświadczenia dostępny w serwisie www.amberexpo.pl),
d. dokonanie wpłaty należności z tytułu usługi pomocniczej do budowy stoiska wystawienniczego w wysokości 14,00 zł plus należny podatek VAT za jeden m2 powierzchni, na rachunek bankowy MTG. Należność ta nie podlega zwrotowi i obejmuje: koszty zabezpieczenia obiektów targowych, trasowania powierzchni, eksploatacyjne tj. ogrzewanie, oświetlenie, zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej i wody, podczas montażu i demontażu stoisk oraz wywóz śmieci z ustawionych na zewnątrz kontenerów do tego przeznaczonych.
e. wpłata kaucji w wysokości 500,00 zł za stoisko tytułem zabezpieczenia ewentualnych kosztów uszkodzeń powstałych podczas montażu i demontażu oraz kosztów prac porządkowych, a także pokrycia nałożonych kar przewidzianych Regulaminem, o których mowa w pkt 4.12 i 4.24. Wpłata kaucji powinna być dokonana przelewem na konto lub w kasie MTG przed rozpoczęciem prac montażowych.

4.8. Obiekty MTG udostępnione są dla Wystawcy i/lub wykonawcy zabudowy zgodnie z harmonogramem zawartym w „Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej” dla poszczególnych imprez targowych. W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec zmianie, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu (z wyprzedzeniem min. 1 dzień) i za zgodą MTG. Przedłużenie godzin pracy wiąże się z wniesieniem przez Wystawcę i/lub wykonawcę zabudowy należności w wysokości 600,00 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami za jedną halę, za każdą rozpoczętą godzinę.

4.9. Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy zobowiązani są do zdania powierzchni w stanie uporządkowanym. Termin zdania i uporządkowania powierzchni upływa o godzinie 16:00 następnego dnia po zakończeniu targów, chyba że Warunki Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej dla danej imprezy stanową inaczej. Protokół przekazania/zdania powierzchni sporządza pracownik serwisu technicznego MTG w obecności przedstawiciela Wystawcy i/lub Wykonawcy zabudowy. Brak zdania powierzchni przez Wystawcę/ lub Wykonawcę zabudowy oznacza przyjęcie ewentualnych uwag zapisanych w protokole przez MTG. Za powierzchnię uporządkowaną rozumie się: powierzchnię czystą bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, bez śladów naklejanych taśm, z usuniętymi odpadami technologicznymi i innymi powstałymi podczas montażu i demontażu stoiska. Wykonawca i/lub Wystawca jest zobowiązany do usuwania śmieci
i pustych opakowań pozostałych po montażu i demontażu.

4.10. Zwrot kaucji nastąpi na podstawie „Protokołu przekazania/zdania powierzchni wystawienniczej” (wzór protokołu dostępny w serwisie www.amberexpo.pl) w formie przelewu lub w kasie MTG. W przypadku stwierdzenia szkód lub pozostawienia powierzchni w stanie nieuporządkowanym po montażu i demontażu stoiska na jego terenie oraz poza stoiskiem (stoiska sąsiadujące, ciągi komunikacyjne), MTG zastrzega sobie prawo potrącenia z kaucji należnych kwot z tytułu poniesionych szkód lub kosztów prac porządkowych, a także kar, o których mowa w pkt 4.12 i 4.24. O ile wartość szkody przekroczy wysokość kaucji MTG obciąży Wystawcę i/lub Wykonawcę zabudowy do wysokości poniesionej szkody. MTG zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4.11. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia stoisk muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty niepalności. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów budowlano-montażowych, w tym BHP i przeciwpożarowych. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów przez Wystawcę, MTG są uprawnione do wstrzymania budowy stoiska.

4.12. Prace powodujące zapylenie należy prowadzić z zastosowaniem urządzeń odpylających i należy je zakończyć najpóźniej drugiego dnia przed otwarciem targów, do godziny wskazanej w Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej. W przypadku wykonywania stoisk z elementami z płyt gipsowo-kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, prace związane z obróbką tych elementów powinny być wykonywane poza terenem MTG. Na teren hal i MTG powinny być dostarczone odpowiednio przygotowane prefabrykaty, gotowe do zmontowania. W trakcie prac na wysokości związanych np. z realizowaniem podwieszeń, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz przebywania ludzi w danym obszarze. Niedostosowanie się do tych wymogów spowoduje przerwanie prac montażowych i nałożenie kary w wysokości 300,00 zł.

4.13. Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery, itp.) razem z innymi odpadami oraz odprowadzania do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt Wystawcy i/lub wykonawcy zabudowy.

4.14. Na terenie AMBEREXPO obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i mocowania jakichkolwiek elementów do zabudowy i konstrukcji obiektu (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.), a także stosowania elementów mocujących (taśm do wykładziny itp.) pozostawiających trwałe ślady na infrastrukturze MTG.

4.16. Wystawca lub/i wykonawca zabudowy jest zobowiązany do codziennego usuwania z ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska odpadów pozostałych po montażu i wyposażaniu stoiska

4.17. Spowodowanie przez Wystawcę i/lub wykonawcę zabudowy mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, kostki brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach, ścianie i innych stałych elementach skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy zwiększonymi o 100%.

4.18. MTG zastrzega sobie prawo do ewentualnego zagospodarowania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy.

4.19. Przyłącza do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sieci komputerowej, a także usługi związane z podwieszaniem elementów do stałej konstrukcji stropów w halach, wykonywane są wyłącznie przez MTG. Samowolne podłączenie instalacji elektrycznej do i od sieci MTG jest niedozwolone.
4.20. Na terenie hal i MTG obowiązuje wyłączność MTG na usługi zawieszania i mocowania elementów do stałej konstrukcji stropów hal, wyłączność dotyczy mocowania do elementów konstrukcyjnych hali linek, służących do podwieszania elementów. MTG zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi podwieszania bez podania przyczyny. Podwieszenie elementów możliwe jest wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
• przestrzegania mapy dopuszczalnych obciążeń, dostępnej w serwisie www.amberexpo.pl;
• konstrukcja przeznaczona do podwieszenia może zostać zamocowana wyłącznie do linek stalowych MTG i wyłącznie z wykorzystaniem atestowanych elementów;
• zabrania się pozostawiania konstrukcji na elementach wciągających;
• Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie punktów podwieszeniowych, prace montażowe oraz wykonaną konstrukcję podwieszaną.
Wystawcy i/ lub Wykonawcy zabudowy nie wolno samodzielnie dołączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej do sieci elektrycznej MTG. Wszystkie przyłącza mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego MTG lub autoryzowanego podwykonawcę MTG.

4.21. Wszystkie użyte urządzenia energetyczne muszą posiadać aktualne badania techniczne (atesty, pomiary, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.22. Warunki techniczne wykonania instalacji na stoisku:
a. Instalacja elektryczna:
• do zasilania stoisk i eksponatów na terenie MTG służy sieć elektryczna TN-S 230/400V,50Hz zakończona na stoisku gniazdem wtykowym stosownie do zamówionej mocy. Jako ochrona od porażeń obowiązuje system szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych miejscowych zgodnie z normą PN-IEC-30364;
• instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30mA oraz wyposażyć w wyłącznik główny;
• wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie MTG podlegają kontroli technicznej MTG;
• zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej (demontaż drzwi rozdzielni, oprawa oświetleniowych, przerabiania instalacji itp.);
• ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy targów zobowiązani są do wyłączenia zasilania każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi;
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie powiadomić służby techniczne MTG.
b. Instalacja wodno-kanalizacyjna
• Wystawca i/lub Współwystawca lub firmy budujące stoiska są zobowiązani każdorazowa przed opuszczeniem stoiska do zamykania zaworów zasilających znajdujących się na stoisku.

4.23. Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 70 Db. W przypadku nie przestrzegania tego zapisu ,MTG zastrzega sobie prawo do reakcji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W przypadku gdy Wystawca ma zamiar w trakcie trwania imprezy przekroczyć wartość 70 Db jest zobowiązany uzgodnić warunki i zakres ochrony przed nadmiernym hałasem.

4.24. Elementy zabudowy – fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki firmowe i towarowe nie mogą przekraczać wynajętej powierzchni ekspozycyjnej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.

4.25. Budowę stoiska należy zakończyć najpóźniej drugiego dnia przed otwarciem targów, do godziny wskazanej w Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej. Dzień poprzedzający rozpoczęcie imprezy przeznaczony jest na aranżację stoisk. W dniu poprzedzającym otwarcie targów obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia prac powodujących zapylenie. Naruszenie zakazu spowoduje przerwanie prac i nałożenie kary w wysokości 300,00 zł.
Wyposażanie i aranżację stoiska należy zakończyć do godz. 20:00, chyba że Warunki Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej stanowią inaczej.

4.26. Wszyscy pracownicy Wystawcy i /lub Wykonawcy zabudowy muszą posiadać aktualne świadectwo szkolenia BHP.

4.27. Wszelkie niestandardowe prace, działania i wyposażenia stoisk nie objęte zapisami niniejszego Regulaminu wymagają indywidualnych uzgodnień z MTG.

4.28. Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do dostarczania eksponatów i materiałów aranżacyjnych wyłącznie bramami towarowymi i zabierania ich po zakończeniu imprezy.

5. EKSPONATY
5.1. Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów i materiałów reklamowych na teren MTG nie później niż w przeddzień rozpoczęcia targów do godz. 20:00, chyba że Warunki Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej stanowią inaczej. Wystawca ma obowiązek oznakowania eksponatów.

5.2. MTG zastrzega sobie prawo odmówienia wystawienia eksponatów, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, które uzna za niebezpieczne lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczną lub charakterem targów.

5.3. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz bezpiecznego przemieszczania się Wystawców i publiczności.

5.4. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej
z zakresem tematycznym targów. Na żądanie MTG uczestnik targów powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, MTG zlecą usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów.

5.5. Jeżeli eksponaty wymagają zapewnienia szczególnych warunków do ich ekspozycji (temperatura, wilgotność, itp.), to Wystawca zobowiązany jest do uzyskania od MTG pisemnego potwierdzenia spełnienia tych warunków.

5.6. Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie eksponatów oraz innych materiałów na targi jest wykonywane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko. MTG nie świadczy usług w zakresie magazynowania.

5.7. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do hal wystawienniczych wymaga wcześniejszego zgłoszenia do MTG. Niezgłoszenie do MTG tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich w trakcie targów. Dodatkowo przedmioty takie wymagają oryginałów certyfikatów niepalności, a ich lokalizacja w trakcie Targów musi być zatwierdzona przez MTG.

5.8. Eksponaty nie mogą być usuwane ze stoiska w czasie trwania targów.

5.9. Zezwolenia MTG i pisemnego uzgodnienia wymaga eksponowanie:
• urządzeń w ruchu;
• balonów wypełnionych gazami.

6. CŁO I SPEDYCJA
6.1. Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.

6.2. Usługi spedycyjne, przeładunkowe (wynajem wózka widłowego z operatorem) i składowania opakowań
i inne na terenach targowych świadczone są wyłącznie przez firmy spedycyjne, wskazane w Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej.

6.3. Na wniosek Wystawcy MTG może wyrazić zgodę na używanie przez niego na terenach targowych własnego sprzętu przeładunkowego (wózki widłowe, układarki, dźwigi).

6.4. Wszystkie przywożone przez zagranicznych Wystawców spoza UE eksponaty, materiały reklamowe, środki spożywcze przeznaczone na przyjęcia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz materiały do budowy stoisk podlegają odprawie celnej.

7. WSTĘP I WJAZD
7.1. Zasady wstępu na tereny targowe
7.1.1. Wystawcy przysługują identyfikatory (karty wstępu) w ilości i na warunkach ustalonych odrębnie dla poszczególnych targów i określonych w Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej.
7.1.2. Identyfikatory nie mogą być odstępowane osobom trzecim.
7.1.3. Warunkiem otrzymania identyfikatorów, uprawniających do wejścia na tereny targowe jest dokonanie wszelkich płatności wynikających z Umowy Zgłoszenia Uczestnictwa w ustalonym Regulaminem MTG terminie. Identyfikatory są do odbioru w Biurze Obsługi Wystawców w przeddzień rozpoczęcia targów.
7.1.4. Wystawca może zakupić w MTG dodatkowe identyfikatory oraz zaproszenia na targi dla swoich gości. Zamówienia na zaproszenia należy składać do 30 dni przed datą rozpoczęcia targów.
7.1.5. Ekipom montażowym przysługują bezpłatne służbowe identyfikatory ważne wyłącznie na okres montażu i demontażu stoiska.
7.1.6. Wystawcy przysługuje jedno zaproszenie na Spotkanie Wystawców przy powierzchni stoiska do 20 m2 i dwa zaproszenia przy powierzchni powyżej 20 m2. W przypadku innych zapisów dotyczących ilości należnych zaproszeń określonych w „Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej” pierwszeństwo mają zapisy w Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej.
7.1.7. Wyłącznie uprawnionym do wystawiania zaproszeń na targi/spotkania wystawców jest MTG.

7.2. Zasady wjazdu na tereny targowe, parkingi
7.2.1. Zasady wjazdu i postoju na terenach MTG określone są w Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej, ustalanych odrębnie dla poszczególnych targów.
7.2.2. MTG zastrzegają sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenach targowych.
7.2.3. MTG zezwala na korzystanie z niestrzeżonych miejsc postojowych zorganizowanych na terenach należących do MTG, zastrzegając jednocześnie, iż bez względu na to czy miejsca postojowe są płatne czy też nie, MTG nie ponosi odpowiedzialności za samochody oraz mienie w nich pozostawione.
7.2.4. Zabrania się pozostawiania pojazdów na drogach pożarowych oraz w miejscach blokujących dostęp do bram wjazdowych, hydrantów, rozdzielni elektrycznych itp. pod rygorem usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko właściciela. W dniach trwania imprezy parkowanie na terenie MTG możliwe jest wyłącznie na zasadach ustalonych dla poszczególnych imprez, określonych w Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej.
7.2.5. W dniu wejścia Wystawców (dniu poprzedzającym otwarcie targów) wjazd samochodu na teren MTG możliwy jest wyłącznie w celu dostarczenia eksponatów na stoisko i po wniesieniu kaucji w wysokości 50,00 zł., która upoważnia do postoju samochodu do 1,5 godz., chyba, że dla danej imprezy obowiązywać będą odrębne ustalenia określone w Warunkach Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu kaucja nie jest zwracana. Za każde kolejne rozpoczęte 1,5 godz. postoju naliczona będzie opłata w wysokości 50,00 zł.

8. UBEZPIECZENIE
8.1. MTG nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów lub w mieniu podmiotów działających na ich zlecenie (w tym wykonawców zabudowy), spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego (w czasie montażu, demontażu stoiska
i trwania targów). Wyłączenie odpowiedzialności MTG nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenów targowych.

8.2. MTG nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów lub w mieniu podmiotów działających na ich zlecenie (w tym wykonawców zabudowy), spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od MTG przerwą w dostawie prądu lub gazu. Wyłączenie odpowiedzialności MTG nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom, pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenów targowych.

8.3. O wystąpieniu szkody uczestnik targów zobowiązany jest pisemnie powiadomić MTG oraz komisariat policji, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.4. Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu OC oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.

8.5. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie oraz podmiotów za działania których ponosi odpowiedzialność – w trakcie lub po imprezie targowej.

8.6. MTG nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenach targowych zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. Wyłączenie odpowiedzialności MTG nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenów targowych.

8.7. Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników na terenie MTG i odpowiada za wszelkie wypadki wynikłe w skutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu stoiska.

9. ZABEZPIECZENIE TERENU
9.1. Tereny targowe zabezpieczane są przez służby ochrony i zabezpieczenia MTG.

10. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU
10.1. Godziny otwarcia targów dla Wystawców i zwiedzających określone są w Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej, ustalanych odrębnie dla poszczególnych targów.

10.2. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody MTG. Na czas zamknięcia stoiska Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony wzoru użytkowego przed konkurencją) i za zgodą MTG Wystawca może ograniczyć dostęp szerokiej publiczności do części swojego stoiska i umożliwić wstęp tylko osobom posiadającym stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w zakresie udzielania zwiedzającym odpowiednich informacji.

10.3. W przypadku, gdy Wystawca lub inne działające w jego imieniu podmioty, rozpowszechniają utwory artystyczne, Wystawca jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy z odpowiednimi stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną praw twórców i wnieść z tego tytułu stosowne opłaty oraz złożyć do MTG kopię umowy i dowód opłaty.

10.4. Ewentualna wymiana lub uzupełnianie ekspozycji targowej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających.

10.5. Sprzątanie ekspozycji targowej możliwe jest wyłącznie przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających.

11. LIKWIDACJA STOISKA
11.1. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem targów są zabronione. Likwidację stoiska można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających, a należy zakończyć nie później niż w dniu następnym do godz. 16:00. chyba że Warunki Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej stanowią inaczej. W uzasadnionych przypadkach za zgodą MTG możliwe jest przedłużenie czasu demontażu stoiska.

11.2. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu targów do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia demontażu stoiska. Odpady i śmieci należy wrzucać do kontenerów, zlokalizowanych przed wejściami do hal wystawienniczych. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni MTG zleci wykonanie prac porządkowych na koszt i ryzyko Wystawcy.

11.3. Ze ścianek zabudowy należącej do MTG należy usunąć bez uszkodzenia ścian wszystkie elementy dekoracyjne.

11.4. Pozostawione bez zawiadomienia MTG elementy zabudowy i wyposażenia stoiska podczas demontażu, uważa się za mienie porzucone.

11.5. MTG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie przez Wystawcę po demontażu stoiska.

12. PRZEPISY PORZĄDKOWE
12.1. Obsługę uczestników targów, w szczególności obsługę Wystawców i Współwystawców zapewnia Biuro Targów znajdujące się na terenie targowym. Biuro Targów czynne jest podczas trwania targów w godzinach określonych w Warunkach Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej, ustalanych odrębnie dla poszczególnych targów.

12.2. Terminy i godziny otwarcia targów, a także okresy montażu i demontażu stoiska oraz godziny otwarcia hal i terenów targowych określają Warunki Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej, odrębne dla poszczególnych targów.

12.3. Stoisko powinno być urządzone i przygotowane do ekspozycji najpóźniej na 12 godzin przed otwarciem targów. Niezgłoszenie się Wystawcy w dniu poprzedzającym targi oraz niezagospodarowanie stoiska będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w targach z konsekwencjami określonymi w pkt. 2.2.3.

12.4. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez MTG poleceń porządkowych.

12.5. Zabronione jest przebywanie Wystawców i pozostawianie pojazdów na terenach targowych dłużej niż godzinę po zamknięciu targów dla zwiedzających, z zastrzeżeniem pkt. 11.1.

12.6. Na terenie hal wystawienniczych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie broni, amunicji, materiałów wybuchowych, zapalników, trucizn oraz substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych.

12.7. Zabronione jest zastawianie dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowanie ciągów komunikacyjnych, przejść i wyjść ewakuacyjnych.

12.8. Wystawca jest zobowiązany udostępnić komisji MTG wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciw-pożarowego.

12.9. Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków stoisk i eksponatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Wystawcy.
12.10. Wystawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracownikom MTG do infrastruktury technicznej.
12.11. W przypadku montażu infrastruktury Imprezy/Widowiska Wystawca i/lub Wykonawca zabudowy zobowiązuje się przestrzegać Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.09. 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

13. REKLAMACJE
13.1. Wszelkie reklamacje Wystawców i uczestników targów wobec MTG winny być zgłaszane w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu targów przed demontażem stoiska.

13.2. Po upływie terminów określonych powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

14. OCHRONA DANYCH
Wystawca wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie swoich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach promocyjno – handlowych.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. MTG zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych) prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia należności, które na mocy Umowy zobowiązany jest uiścić.

15.2. Uczestnik targów powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej (przepisy Wspólnoty Europejskiej) i przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

15.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa
w targach organizowanych przez MTG i realizowanych przez MTG usług będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

15.4. W zakresie spraw BHP i ppoż. nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.

15.5. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie.

15.6. MTG nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet za pośrednictwem której Wystawcy zgłaszają swoje uczestnictwo w Targach, w szczególności za zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów itp.

15.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01 lutego